I de flesta organisationer finns tillit med som en grund att stå på, ett fundament, för att kunna verka och agera så att organisationens mål och visioner nås. Ledare agerar förebilder och grundantagandet är att vi kan lita på de människor vi har omkring oss. Vi lever som vi lär. Vi inser att våra medarbetare behöver få ett handlingsutrymme. Genom levande dialoger byggs relationer och medarbetare får möjlighet att utvecklas till delaktiga medledare. Goda relationer ger goda prestationer.
Tillit tar tid att bygga upp och går tyvärr allt för lätt att rasera. Det är svårt att överskatta vikten av tillit. Idag är forskningen inriktad på vilka beteenden som skapar tillit, effektivitet och hållbarhet.
I ledarskapsmodellen Utvecklande ledarskap fokuseras på beteenden som är framgångsrika för att bli just en utvecklande ledare. Även destruktiva beteenden lyfts fram. I studier från 2015 fann Fors & Brandebo vilka beteenden som i störst utsträckning resulterar i bristande tillit till ledaren. Destruktiva beteenden kan vara både aktiva och passiva. Bland de aktiva visade det sig att beteenden relaterade till orättvisa och arrogans påverkade tilliten. Bland passiva beteenden var osäkerhet, rörighet och otydlighet kopplade till bristande tillit.

Genom att utgå från ledarskapsmodellen Utvecklande Ledarskap får ledare:
1. Möjlighet att utforska sin självbild bl a genom att bli speglade av kollegor i omgivningen.
2. Medvetenhet kring eget agerande ökar och möjlighet ges till förändring och utveckling.
3. Ett verktyg att skapa goda relationer som i sin tur ger goda prestationer
Med ledare menar vi inte strikt roller med personalansvar. Du kan fungera som t ex uppdragsledare, projektledare, arbetsledare, HR-partner.

Hur ser det ut i din organisation? Vad har ni för behov och vilka insatser ger största möjliga effekt? Vad är det ni inte pratar om?

Carina Elmér
Ledarskapskonsult på Verto