Karriärcoaching

Karriärcoaching

På grund av en alltmer rörlig arbetsmarknad kommer de arbetsgivare som kontinuerligt och metodiskt arbetar för att skapa utvecklingsmöjligheter få ett försprång gentemot sina konkurrenter på många sätt. Dels attraheras fler av sådana arbetsplatser, vilket skapar bättre rekryteringsunderlag och dels skapar det bättre förutsättningar att behålla och utveckla den viktiga kompetens som redan finns hos de befintliga medarbetarna.

Arbetsgivarens framgång handlar i mångt och mycket om hur man bäst lyckas förvalta och utveckla den kompetens som driver verksamheten framåt. Här kan karriärcoaching spela en stor roll.

För Verto innebär karriärcoaching även:

Att arbetsgivaren ser till att de anställdas kompetens utvecklas i takt med omvärldens krav.

Att coacha rätt person till rätt arbete – karriär handlar om att hitta ett arbeta man trivs med!

Att tillvarata de anställdas olika kompetenser.

Att individen tydligare får en bild av sin kompetens och sina mål.

Hur fungerar det?

Vid första mötet går vi igenom behov och mål med karriärcoachingen.

Tillsammans bokar vi sedan in behov av självskattningsverktyg, tester och möten med konsulten.

Under programmet går vi igenom de övningar som medarbetaren arbetar med mellan träffarna och diskuterar resultaten från övningarna och eventuella tester.

Allt utmynnar i en handlingsplan för medarbetarens fortsatta karriärplanering och hur medarbetarens fulla potential ska komma till användning.

Medarbetaren har förutom mötena full tillgång till sin konsult via e-post och telefon för ytterligare konsultationer och diskussioner.

Kundcase

Metod, material och konceptutveckling för Idéburna organisationer

Genom åren har Verto arbetat med ett par större karriärutvecklingsprojekt för några av Sveriges största idéburna organisationer. Upprinnelsen var att organisationerna ville förstärka sina medlemmars medlemskap med ytterligare värden i form av material och tjänster runt karriärcoaching. Verto skapade därför följande produkter och tjänster för dessa kunder:

  • Material på kundens webbplats om karriärfrågor
  • Coaching för medlemmar och enklare självskattningstester
  • Seminarieserier i hela landet
  • Utbildning av organisationens egna karriärcoacher

Omfattningen på uppdragen har varit mycket stor och resultatet har fallit väldigt väl ut hos organisationernas medlemmar. Projekten har haft en löptid på ca 4 år och samarbetet fortsätter än idag.

Karriärcoaching för privatpersoner

För något år sedan blev Verto kontaktad av en yngre specialist som enligt egen utsago vantrivdes på sitt arbete. När det gäller vantrivsel på arbetet är det viktigt att man som person får en skärpa i sina tankar och argumention. Allt för många går på känsla vilket ibland inte är helt rätt då många inte kan sätta fingret på vad exakt känslan grundas på. Vårt samarbete började därför med en kompetensinventering d v s en odyssé genom personens värderingar, drivkrafter, arbetsuppgifter, förmågor och mål.

Därefter diskuterades vilka praktiska förutsättningar det fanns på arbetsplatsen för att verkligen lyckas med sitt arbete. Avslutningsvis skapades en handlingsplan inför personens nästa utvecklingssamtal med sin chef. Resultatet blev att personen fick en större skärpa i argumentation genom sin kompetensinventering samt ett tydligare mål. Istället för att lämna sin arbetsgivare blev personen kvar med delvis andra arbetsuppgifter och trivs idag mycket bra i sin yrkesroll.

Tjänster

Vi anpassar vårt uppdrag helt och hållet efter den situation som råder och utifrån våra kunders behov.

Exempel på tjänster:

Individuell karriärcoaching. Läs mer här

Strategiskt- och operativt stöd till ledningen vad gäller karriärutveckling för medarbetare.

Karriärcoaching för chefer enligt Decision Dynamics karriärmodell.

Utbildning för interna coacher och handledare inom karriärcoaching. Läs mer här

Materialproduktion för karriärutveckling som t ex tester, artiklar och handböcker.

Seminarier och längre utbildningar för personal och ledning inom karriärutveckling. Läs mer under ikonen ”Seminarier”.

Frågor och svar

Går det verkligen att planera sin karriär?

Detta brukar vara uppe till diskussion då och då inom vår bransch. Allt beror på hur du definierar karriär. Vår definition är att karriär handlar om ha ett arbete som du trivs med. Inte karriär utifrån yrkesroller. Därför kan du, enligt vår mening, definitivt planera din karriär. I vilka arbetsuppgifter, situationer och sammanhang trivs du i? Detta är nyckelfrågor att ta ställning till.

Kan jag som privatperson anlita era tjänster?

Det blir alltmer vanligt att privatpersoner tar hjälp av Verto för att verkligen hitta rätt arbete, såväl internt som externt. Det kan vara allt från ett par timmar till ett par dagar.

Hur ser Verto på tester och självskattningsverktyg?

Verto ser positivt på användandet av dylika verktyg. Dock i rätt ordning. Vi ser helst egen reflektion i första hand och därefter, som ett diskussionsunderlag, diverse tester. Vi har mycket god erfarenhet från Decision Dynamics olika verktyg som ”Karriärmodellen”, ”Karriärkultur” och ”Jungs Type Indicator JTI”.