Omställning

KUNDCASE

TJÄNSTER

JOB PLACEMENT

Omställning

Från planering till genomförande av omställningen – Verto hjälper er med hela processen eller valda delar

Outplacement – jobbsökarkurser – omställningsseminarier – utbildning av ledning – projektledning

Finns det några lyckliga omställningar?

Världen förändras ständigt. Det är inte bara konjunkturerna som driver företag till expansion – eller till det motsatta. Företag ställs hela tiden inför nya situationer där behovet av medarbetare skiftar, både avseende typ och antal.

Vi har i dag fått vänja oss vid att personal går in och ut ur företagen. Och att rörelsen kan ske både på arbetsgivarens och den anställdes initiativ. Oavsett vilket, ligger det i allas intresse att parterna skiljs åt med respekt och värdighet.

Att säga upp personal är ett viktigt och ansvarsfullt arbete som kräver mycket av de inblandade. Vår erfarenhet är att de flesta, hur erfaren och välutbildad man än är, inte kan förväntas klara en sådan uppgift utan stöd, vägledning och utbildning. Det lönar sig att ägna tid, kraft och engagemang åt genomförandet. Arbetet måste starta långt innan medarbetaren får uppsägningsbeskedet.

En förändringsprocess som leder till att medarbetare måste gå från sina anställningar är så gott som alltid arbetsam och för många direkt smärtsam. Det borde vara självklart för en arbetsgivare att denne skaffar sig de verktyg, resurser och det stöd som krävs för att processen ska fungera bra och att de negativa effekterna för de inblandade ska bli så små som möjligt.

En väl genomförd avveckling leder till att företaget får lättare att rekrytera när det är dags, att produktiviteten bibehålls och att uppsagd personal blir ambassadörer för sin gamla arbetsgivare på sitt nya arbete.

Hur fungerar det?

Vid reduceringar av personal, kan Verto vara er strategiska samarbetspartner som hjälper er att planlägga och genomföra omställningsprocessen. Vi kan driva hela processen från ax till limpa med konsulter på plats hos er före och under omställningsperioden. Alternativt väljer ni att anlita oss som experter inom vissa områden.

Viktiga områden att beakta och där vi kan stödja er vid omställningen är följande:

Planering

 • Avvecklingspolicy
 • Kommunikationsstrategi
 • Utbildning av linjechefer (omställningskunskap, kriskurvan och det svåra samtalet)
 • Policies och dokument (checklista, retur av passerkort, ev. arbetsplikt)
 • Projektplan (roller, ansvar, befogenheter, resurser, mål)
 • Projektorganisation för omställningen (ansvarig, fack, omställningsleverantör, AF mfl)

Genomförande

 • Uppsägningssamtal
 • Stödsamtal
 • Informationsinsatser
 • Utbildnings och yrkesvägledning
 • Jobbsökarkurser
 • Outplacementprogram

Uppföljning

 • Vad nådde vi för resultat
 • Insats för kvarvarande personal
 • Lärdomar till nästa gång
 • Dokumentation

Kundcase

Bank och Försäkring

Ett företag inom bank och försäkringsområdet har identifierat en latent övertalighet inom de närmaste åren. Arbetsgivaren vill agera proaktivt och stimulera till rörlighet inom och utanför organisationen och Vertos kontaktas. Verto bídrar med sin erfarenhet i framtagning av ett erbjudande som går ut till alla medarbetare inom en av företagets största divisioner.

För de som valde att avsluta sin anställning erbjöds ett gediget vederlag samt outplacementstöd för att finna nästa arbete hos en ny arbetsgivare. Verto fick förmånen att utbilda linjecheferna vad gäller omställning. Alla medarbetare erbjöds två beslutssamtal hos Verto. För de som tackade ja till erbjudandet tillhandahöll Verto gedigna outplacementprogram.

Tjänster

Alla våra uppdrag utformar vi tillsammans med vår kund för att det ska passa de individer som är berörda och de rådande förutsättningarna. Inget uppdrag är det andra likt.

Exempel på tjänster:

Strategiska konsultationer till ledningen. Vi hjälper till att lägga upp en genomtänkt strategi för avvecklingsarbetet. Vi medverkar till att alla i ledningen arbetar efter ett gemensamt synsätt.

Siteansvariga för avvecklingsarbetet under neddragningsperioden.

Utbildning för coacher och handledare som operativt ansvarar för omställningen. Praktisk träning i att kunna hantera konkreta situationer.

Utbildning i ”Det svåra samtalet” d v s hur hanterar och kommunicerar chefen budskapet om uppsägning eller övertalighet till sin personal.

Seminarier för arbetssökande inom t ex intervjuteknik, linkedin, personlig marknadsföring och kompetensinventering.

Jobbsökarkurser för grupper.

Outplacement för individer och grupper. Läs mer här!

Frågor och svar

Vad har ni för resultat?

95 % av Vertos klienter som genomgått våra program under 2017 hade funnit en varaktig lösning på sin yrkessituation. Vi konstaterar också att 60 % av de som fick ett nytt arbete var 50 år eller äldre. Tiden fram till att klienten fått ett erbjudande om anställning hamnade på 5,9 månader. 25 % av våra klienter fick initialt information om sin senaste tjänst via kontaktnätet.

Vad ska jag tänka på när jag väljer outplacementkonsult?

8 frågor att ställa när du väljer outplacementkonsult.

Det är allt vanligare att arbetsgivaren erbjuder ett program med en outplacementkonsult, där målet är att hitta den snabbaste vägen till ett nytt arbete. Men det är viktigt att välja rätt! Vad ska du tänka på i valet?

1. Vad är innehållet i outplacementprogrammet?

Ta reda på vad programmet som du erbjuds innehåller för moment och inom vilka områden fokus ligger på. Är det mot mer kompetensinventering eller ligger fokus mer på att arbeta med utåtriktade kontakter mot framtida arbetsgivare. Fundera därför på vad som är viktigt för dig och se i vilken grad konsulten kan skräddarsy programmet för att passa just dig.

2. Hur långt är programmet?

Det tar ofta längre tid och kräver större arbetsinsats än man tror för att nå nästa arbete. Det kan därför vara bra med ett program som pågår under längre period. Programmets längd bör ta hänsyn till faktorer som konjunkturläget, branschlogik, antal lediga jobb, personens befattning och erfarenhet av arbetssökning. Längden kan därför variera från tre månader upp till 12 månader

3. Hur ofta får jag träffa konsulten?

Konsulten ska fungera som ditt bollplank, coach och rådgivare. Frekvens vad gäller möten har stor betydelse för resultatet. Utifrån detta bör konsulten kunna träffa dig minst en gång per vecka för att komma igång med processen. Det är en fördel om du också har möjlighet att ha kontakt med konsulten mellan de möten som schemaläggs

4. Hur många år har konsulten arbetat i branschen?

En outplacementkonsult har god kännedom om de olika skeenden som sker hos individen i jobbsökarprocessen. Vad som kan hända när framgångar uteblir och vad väntan efter intervju kan innebära. Konsulten har också goda kunskaper om hur man genomför en intervju, hur man sätter ord på – och marknadsför sin kompetens för att nå fram med sitt budskap. Sammantagen en gedigen erfarenhet som tar tid att skaffa!

5. Vad har konsulten för erfarenhet av att arbeta med personer från din bransch eller yrkesroll?

Alla branscher har sin egen logik som det gäller att ta hänsyn till. Om konsulten också har kännedom om aktörer i branschen, personer och rekryteringskonsulter som är verksamma inom området, ökas förutsättningarna för bra frågor och goda råd. Vilket i sin tur snabbare kan hjälpa dig att mejsla fram en god strategi för att nå ditt nästa arbete

6. Vad når ni för resultat?

Självfallet skall du fråga efter leverantörens resultat. Hur många får jobb, vilka rekryteringkanaler används och hur lång tid tar det? Ett väletablerat företag för statistik över längre perioder som vid behov kan brytas ned i undergrupper. Det flesta leverantörer ger oftast en schablonmässig procentsiffra. Våga fråga mer vad sifforna innebär utifrån konjunktur, yrkesbakgrund, ålder och bransch. Genom statistik och reflektion kan konsulten och klienten få kontroll på vilka söksätt som är mest effektiva för den specifika klientens framgång!

7. Vad finns det för organisation bakom konsulten?

Ett samarbete med en outplacementkonsult bygger på ett nära samarbete, med många samtal och möten där processen ständigt ventileras och analyseras. Men vad händer om konsulten slutar eller blir sjuk under längre period? Ta reda på hur företaget har tänkt till om den situationen uppstår; finns det någon backup, hur sker överlämning, har du kontakt med fler än en konsult under programmet.

8. Vilket stöd kan du förvänta dig?

En outplacementkonsult har till uppgift att så effektivt som möjligt hjälpa sin klient att hitta ett nytt arbete. En av förutsättningarna för detta är att konsulten vågar ge råd. Goda råd bygger dock på gott omdöme som i sin tur ofta baseras på erfarenhet och reflektion. Vertos erfarenhet är att arbetssökningsprocessen för många är ett relativt okänt territorium vilket ökar behovet av god rådgivning. I processen att hitta ett nytt arbete är det dock viktigt att betona att den enskilda individen har själv ansvar för att lösa sin situation. En outplacementkonsult skall stötta, inspirera och föra processen framåt utan att ta ifrån individen dess initiativförmåga och ansvar

Har ni ett stort kontaktnät?

När det gäller search, rekryterings – och bemanningsföretag har vi ett stort upparbetat nätverk av utvalda konsulter. Detta innebär att vi i många fall kan agera något av en dörröppnare för våra klienter, förutsatt att alla parter är nöjda med situationen. Vi kan framför allt råda våra klienter vilka arbetsgivare som är lämpliga att kontakta.

Arbetar ni med övningsintervjuer?

Det är förbluffande många arbetssökande som kommer till intervjuer och är oförberedda. Ibland kan det vara väl investerade pengar att faktiskt göra en övningsintervju innan. Vi kan lova att den kommer kännas väldigt ”skarp” efter ett par minuter.

Arbetar ni också med rekrytering?

Absolut inte då det är en helt annan process! Verto sätter ett mycket stort värde på att vi helt och hållet är specialister på karriärrådgivning, outplacement och coaching. Vi har har varit – och kommer att vara konsekventa i båda hög- och lågkonjunktur. Då många av oss har erfarenhet från rekrytering har vi dock en djup kunskap och ett stort kontaktnät om – och inom rekryteringsbranschen.