Spänt världsläge, skyhög inflation, annalkande lågkonjunktur men också ändrade affärsmodeller, har fått många organisationer att se över sin bemanning inom vissa områden. Men vi har också sett en fortsatt hög efterfrågan på arbetskraft. Det har både gasats och bromsats på arbetsmarknaden.

I vår verksamhet har det inneburit att efterfrågan på våra outplacementprogram ökat, samtidigt som Vertos klienter funnit många lediga tjänster att söka och snabbt fått jobberbjudanden
2022 blev ännu ett bra år då 94 % av våra deltagare från pågående eller genomförda outplacementprogram hittade en varaktig lösning på sin situation på arbetsmarknaden.

I början av varje år gör vi en sammanställning över resultaten för våra klienter som genomfört outplacementprogram under det föregående året Syftet är att se hur många som finner en lösning inom programtiden, hur långt tid det tar fram till ett jobberbjudande men också vilka rekryteringskanaler som har använts för att finna det nya arbetet. Siffror inom parentes avser föregående år.

Sammanställning för 2022
94 % (100) av Vertos klienter som genomgått våra program under 2022 hade funnit en varaktig lösning på sin yrkessituation. Av dessa erhöll 93 % (92) en lösning under programtiden hos Verto.  93 % (87) av deltagarna gick vidare i en ny anställning och 7% (13) valde en längre utbildning eller startade eget.

Av Vertos klienter var 68 % (55) kvinnor och 32 % (45) män med en genomsnittsålder på 50,25 år (47,2). Tiden fram till att klienten fått ett erbjudande om anställning hamnade på 4,7 månader (4,4). Äldsta klienterna var 60 år (60) vid erbjudandet om nytt jobb.

Vi kan se att genomsnittstiden fram till ett jobberbjudande ligger tämligen konstant, oavsett konjunktur, på ca 4,5 till 5,5 månader under alla de år som vi varit verksamma. En plausibel förklaring kan vara att faktorer som geografi, snittålder, mix av tjänster och utbildningsbakgrund har varit relativt konstanta under åren. Den stabila siffran blir också viktig att förhålla sig till, när vi tillsammans med klienten lägger upp arbetet och sätter förväntningarna i outplacementprogrammen.

Huvuddelen av Vertos klienter är seniora medarbetare och söker sig till komplexa tjänster där rekryteringsprocesserna oftast också tar längre tid. Många klienter har dock uttryckt sin förvåning över hur stort utbud av tjänster som ändå funnits.

Med senioritet kommer vanligtvis också en högre ålder. Med en ständigt pågående debatt om ålderism i arbetslivet, är det kul att våra klienter inte upplever att deras ålder har varit en begränsning i deras sökande.

Även bland våra klienter finns det tankar på att karriärväxla och kanske göra något helt annat. De flesta kommer dock fram till att de trivs med det de håller på med. Dock vill man ofta göra det i någon annan kontext och ibland med lite annan tyngdpunkt i nya tjänsten än tidigare.

Andelen kvinnor bland våra klienter är väsentligt högre än andelen män Vi tror inte att orsaken är att kvinnor i högre utsträckning drabbats av omställning, utan vi vet historiskt att kvinnor varit mer intresserad än män av att ta emot den här typen av hjälp i den omställningsprocess som vederbörande befinner sig i.

 Rekryteringskanaler

Vi ser att relationen mellan de olika rekryteringskanaler som våra klienter använt för att finna sina nya arbeten är tämligen konstant över åren. Annons var även i år den absolut vanligaste rekryteringskanalen även om vi ser en tydlig minskning från 2020. I arbetskraftsundersökningen (AKUn) är kontakter över åren den utsökt vanligaste kanalen. Det är dock något vi inte ser i samma utsträckning i vår undersökning. Något vi inte har någon riktig förklaring till.

Vid ett antal tillfällen har klienter sökt upp tidigare arbetsgivare och aviserat sitt intresse för eventuella tjänster. Vi har också fler exempel där klienter fått nej i en rekryteringsprocess men där arbetsgivaren återkommit en kort period senare då det uppkommit något nytt rekryteringsbehov i organisationen. Efter en relativ stor svacka för rekryteringsföretagen, får vi uppfattningen att branschen går på högvarv. Kandidaterna räcker inte alltid till vilket skapat ett mer proaktivt beteende från rekryterarna sida, som oftare nu tar kontakt med våra klienter. Även om siffran för rekryterare som tar kontakt ökat, är det vanligast att de använder sig av annonsering av sina tjänster. Ett antal av våra klienter har uttryckt svårigheten att nå fram i såväl CV- som intervjufas när rekryteringen sköts av ett externt rekryteringsföretag i förhållande till de gånger arbetsgivaren själva håller i processen.

Det bör dock poängteras att fortfarande är det väldigt sällan ett jobberbjudande har initierats via en förfrågan på en plattform som Linkedin. Snarare är det fortfarande ett mail, telefon eller en intervju som lett vidare till en tjänst som man initialt kanske inte visste fanns

Vi är stolta och glada för alla våra klienter som lyckats gå vidare till nya arbeten under 2022.