Varje år gör Verto en sammanställning över resultaten för våra klienter som genomfört outplacementprogram under det föregående året Syftet är att se hur många som finner en lösning inom programtiden, hur långt tid det tar fram till ett jobberbjudande men också vilka rekryteringskanaler som har använts för att finna det nya arbetet. Siffror inom parentes avser föregående år.
Vi kan konstatera att våra deltagare relativt snabbt finner nya bra anställningar samt att arbetsmarknaden är fortsatt god.
Sammanställning för 2019
91 % (100 %) av Vertos klienter som genomgått våra program under 2019 hade funnit en varaktig lösning på sin yrkessituation. Av dessa erhöll 85 % (100 %) en lösning under programtiden hos Verto. Äldsta klienten var 61 år vid erbjudandet om nytt jobb och rekryteringskanalen var kontakter.
Av Vertos klienter var 67 % (59 %) kvinnor och 33 % (41 %) män med en genomsnittsålder på 46,2 år (49,5). Tiden fram till att klienten fått ett erbjudande om anställning hamnade på 4,3 månader (4,0)
Verto är mycket glada att så många av våra klienter finner ett arbete under sitt outplacement-program hos oss och att tiden fram till ett erbjudande är fortsatt kort. Även under 2019 har vi haft en bredare mix av seniora chefer med medarbetare som representerat yrkesgrupper som varit dramatiskt attraktiva på arbetskraften, vilket kan vara orsaken till att genomsnittstiden fram till erbjudande ligger kvar på en låg nivå.
Rekryteringskanaler
Information om lediga tjänster inhämtas på många olika sätt. Arbetsgivare väljer också olika plattformar för att kommunicera att det finns en ledig tjänst. I ett landskap med enorma mängder information som strömmar åt olika håll, är det intressant att se hur våra klienter de facto får reda på att det finns ett ledigt jobb. Något vi noga dokumenterar för den rekryteringsprocess som lett till en tjänst man blivit erbjuden och tackat ja till. Sammanställningen av vilka framgångar som nås med de olika rekryteringskanalerna, blir en bra grund för kommande klienter i deras formulering av sin jobbsökarstrategi.

Arbetsförmedlingen
De senaste två åren har ingen av våra klienter fått information via AF som lett till en ny tjänst, Det är väsentligt lägre siffra än AKUn som visar på en siffra för landet på 17 %. Verto arbetar ju företrädesvis med seniora medarbetare, vilka som i grupp ofta uttryckt missnöje med den service de erbjuds av AF, vilket kan förklara den lägre siffran
Platsannons
Platsannonsen är fortfarande en mycket vanlig rekryteringskanal som i stor utsträckning även används av rekryteringsföretagen i deras rekryteringsprocesser. I lejonparten av fallen där platsannons var rekryteringskanalen stod rekryteringsföretag som avsändare. Vi ser också hur många arbetsgivare och rekryteringsföretag väljer att publicera sin annons på många olika plattformar såsom ex egen hemsida eller Linkedin. Fler och fler av våra klienter upplever att LinkedIn nu börjar bli en bättre plattform för att söka på platsannonser än ex. Indeed. Jämför man med SCBs arbetskraftsundersökning (AKU)har vi en högre andel som fått informationen från platsannons. I AKU kvartal 4, 2019 fick 15% i riket först information om sin nya tjänst (fast anställning) via annons.
Rekryteringsföretag
Vår definition av kanalen Rekryteringsföretag innebär att rekryteringsföretaget aktivt sökt upp vår klient och föreslår hen som kandidat för en aktuell tjänst. Det här förfarande upplever vi är vanligare för mer kvalificerade tjänster och inom yrkesområden med hög efterfrågan, vilket troligtvis är orsaken till kanalen blir relativt viktig för våra klienter. På AKUn är det inte egen kanal vilket torde tro på, att i landet i stort och utslaget på alla yrkesområden är den här rekryteringskanalen marginell.
Kontakter
Kontakter har i alla år varit en av de vanligaste rekryteringskanalerna för våra klienter. Här kan vi också se en stigande trend för de senaste tre åren. Även i AKUn ser vi framförallt i gruppen samtliga (fast anställning och tidsbegränsad anställning) externrekryterade att kanalen är den viktigaste. Även i digitaliseringens tidevarv där mycket av vårt arbete och sociala interaktion förflyttats till det digitala rummet, är de mänskliga relationerna viktiga.
Det är dock viktigt att notera att förstahandskontakterna väldigt sällan står för ett jobberbjudande, utan de fungerar snarare som informationsbärare och informerar om vem klienten kan kontakta eller vilket företag som kommer att söka ny personal. Den person som sedan erbjuder klienten en tjänst är ofta en kontakt tre steg bort i kontaktnätet.
Det har också visat sig att de förstahandskontakter som använts är mestadels från klientens yrkesliv men väldigt sällan de närmaste arbetskamraten eller cheferna. Vanligare är att kontakten är en fd arbetskollega eller fd chef som tidigare har lämnat arbetsgivaren alternativt en kontakt från en arbetsgivare där klienten tidigare har arbetat.
Arbetsgivare kontaktar
Arbetsgivare kontaktar är en rekryteringskanal som innebär att en för klienten ej känd person från arbetsgivaren kontaktar klienten för att presentera en ledig tjänst. Upprinnelsen kan vara att någon i klientens nätverk arbetar hos arbetsgivare eller på annat sätt tipsat om klienten. Ett annat scenario som vi kan se i mindre branscher eller branscher där man som arbetsgivare har bra kännedom om varandra, är att informationen sprids kvickt om att det finns tillgänglig kompetens. När några medarbetare lämnar hos en arbetsgivare, tar andra arbetsgivare tillfället i akt och erbjuder personerna anställningar. Vi har också ett flertal processer med annons där klienten ej har blivit vald men varit en av slutkandidaterna. En kort period senare har arbetsgivaren återkommit till klienten med en förfrågan om intresse för en ny tjänst som ska tillsättas. Utifrån det förfaringssättet spar ju arbetsgivaren såväl pengar som tid, då kandidaten nyligen gått igenom de olika urvalsmoment som arbetsgivaren satt upp och funnit relevanta.
Direktkontakt med arbetsgivare
Den här rekryteringskanalen innebär att klienten kontaktar en arbetsgivare som inte aviserat att de har något rekryteringsbehov. Om kandidaten är väl påläst på arbetsgivaren kan syftet vara att skapa ett behov av en ny tjänst eller utöka antalet av en befintlig tjänst. Ett kanske vanligare syfte med kontakten kan också vara att försöka skapa en professionell relation och få ett medvetande hos arbetsgivaren om att det finns ledig kompetens inom området. Bearbetning av den här kanalen tar oftast mycket längre än de andra kanalerna och kan av många kännas som en aning obekväm, då man kan uppleva att man ”stör” eftersom inget anställningsbehov uttrycks. Det kan vara en av orsakerna till att kanalen inte används så frekvent och som en konsekvens ej blir en lika vanlig kanal till det nya arbetet.
LinkedIn
LinkedIn har vi valt att se som en plattform för jobbsökarna snarare än en rekryteringskanal. LinkedIn fungerar som ett utmärkt verktyg för att finna arbetsgivare att kontakta direkt, men också för att systematiskt bearbeta sitt nätverk. Inför intervjuer väljer många klienter att som en av sina förberedelser läsa igenom rekryterarens LI profil.
Vi ser också att fler än tidigare, av våra klienter har fått förfrågningar av rekryterare via LinkedIn. Ofta har det dock varit väldigt breda sökningar där matchningen varit av för låg kvalitet för att kunna leda till vidare urval. Det här kan bero på att förvånansvärt många inte lagt ner speciellt mycket tid på att skapa en LI profil som hjälper läsaren att förstå vad profilägaren kan bidra med för kompetenser. Här kan vi se en stor förbättringspotential

En mix av rekryteringskanaler
Baserat på vårt urval av arbetsgivare ser vi stora variationer i användning av de olika rekryteringskanaler. Platsannonsen lever men är sedan länge digital och återfinns på många olika plattformar. Förutom att vi har ett stort antal publika rekryteringar kan vi konstatera att den sk osynliga arbetsmarknaden i form av icke-utannonserade tjänster är stor.
Samtidigt som det är viktigt för den arbetssökande att bemästra olika system för informationssökning för att finna utannonserade men även presumtiva tjänster, måste man understryka vikten av att kartlägga och underhålla sitt nätverk för att få ytterligare relevanta tips och information som leder till nästa tjänst.
Gemensamt för de klienter som fått sina erbjudanden har varit en ambitiös strategi där man har identifierat och bearbetat den mix av rekryteringskanaler som är brukliga på sin valda del av arbetsmarknaden.