Varje årsskifte gör Verto en uppföljning på alla klienter som avslutat ett outplacementprogram under det gångna året. Syftet är att se hur många som finner en lösning inom programtiden men också vilka rekryteringskanaler som har använts för att finna det nya arbetet.
Vi kan med nöje konstatera att våra deltagare finner nya bra anställningar och att arbetsmarknaden är fortsatt god.
Sammanställning för 2018
100 % (95 %) av Vertos klienter som genomgått våra program under 2018 hade funnit en varaktig lösning på sin yrkessituation. Av dessa erhöll 100 % (100 %) en lösning under programtiden hos Verto. Vi konstaterar också att 46 % (60 %) av de som fick ett nytt arbete var 50 år eller äldre. Äldsta klienten var 60 år vid erbjudandet om nytt jobb och rekryteringskanalen var platsannons.

SÖKKANALER                                             2018         2017         2016          2015
AF                                                                   0 %            5 %            0 %             0 %
Annons                                                       52 %          45 %          62,5 %        50 %
Kontakter                                                  32 %          25 %          12,5 %        23 %
Arbetsgivaren kontaktar                         8 %            0 %         12,5 %          4,5 %
Rekryteringsföretag                                  0 %          25 %         12,5 %        18 %
Direktkontakt med arbetsgivaren        8 %            0 %            0 %             4,5 %

Av Vertos deltagare var 59 % (48 %) kvinnor och 41 % (52 %) män med en genomsnittsålder på 49,5 år (50,2). Tiden fram till att klienten fått ett erbjudande om anställning hamnade på 4 månader (5,9)
Verto är mycket glada att 100 % av våra klienter fann ett arbete under sitt outplacement-program hos oss och att tiden fram till en lösning har varit mycket kortare än föregående år. Under 2018 har vi haft en bredare mix av seniora chefer med medarbetare som representerat yrkesgrupper som varit dramatiskt attraktiva på arbetskraften, vilket kan vara orsaken till att tiden fram till erbjudande sjunkit.
Underskatta inte tiden
Samtidigt får vi åter bekräftat att processen fram till nytt arbete för seniora chefer och specialister ofta tar längre tid än vad många föreställer sig. Arbetsgivarnas generella brist på rätt kompetens innebär inte alltid att tidsspannet för matchning på individnivå generellt har kortats. Det blir tydligt att arbetsgivaren har längre processer med fler urvalssteg i de mer komplexa tjänsterna som ska bemannas.
Ålder och erfarenhet
Verto kan också bekräfta trenden att ålder och erfarenhet mer börjar uppmärksammas av arbetsmarknaden. Våra seniora klienter upplever oftast inte ålder som någon begränsning. De använder samma rekryteringskanaler som de yngre klienterna och vi kan inte utläsa någon direkt skillnad i antalet intervjuer eller erbjudanden per jobbsökarprocess. Däremot upplever klienterna att faktorer som bransch eller rollbyte i väsentlig del påverkar arbetsinsatsen och tidsperiod fram till att erbjudandet kommer. Trots budskapet om att potential ska övertrumfa erfarenhet, finns fortfarande ett stort arbetsgivarfokus just på erfarenhet vid rekrytering, tycker många klienter.
Platsannonsen lever
Vi kan inte se att platsannonsen är död utan fortfarande ser ett stort antal arbetsgivare värdet av platsannonsen för att få ett stort och bra urval sökande. Plattformarna för annonsering har förändrats, där dagstidningarnas annonsering minskat i betydelse och LinkedIn, Blocket och andra aktörer väsentligt ökat i användning och betydelse för våra klienter.
Underhåll nätverket
I tider med fokus på digitala lösningar och digitala verktyg, får man inte glömma värdet av goda relationer och ett bra kontaktnät. Våra klienters praktiska jobbsökararbete bekräftar nätverksteorin om att det är de ”svaga länkarna” i nätverket som oftast är behjälpliga med information som leder till det nya arbetet.
Hitta bra rekryteringskonsulter
Även rekryteringsföretagen tycks i stor utsträckning använda platsannonsen som en kanal i sin sökprocess. Klienterna som sökt de mer kvalificerade tjänsterna via rekryteringsföretagen upplever dock att rekryteraren alltför ofta har för ringa kunskaper om tjänsten. Man tycker inte att rekryteraren kan svara på adekvata frågor för att kunna ta ställning om tjänsten är relevant för klienten och i nästa steg och för att kunna skriva ett väl matchat brev och CV.
LinkedIn
Vi ser också att fler av våra klienter har fått förfrågningar av rekryterare via LinkedIn. Ofta har det dock varit väldigt breda sökningar där matchningen varit av för låg kvalitet för att kunna leda till något vidare. Däremot har LinkedIn fungerat som ett utmärkt verktyg för att ta direktkontakt med arbetsgivare och systematiskt bearbeta sitt nätverk

För mer information:

johan.akesson@verto.se