2023 blev ännu ett bra år för våra klienter. 91 % av deltagarna i våra outplacementprogram hittade en varaktig lösning på sin situation på arbetsmarknaden. I år skedde det också på den rekordkorta genomsnittstiden 4 månader – från start av program till erbjudande om ny tjänst.

Spänt världsläge, skyhög inflation och lågkonjunktur, har fått många organisationer att se över sin bemanning inom vissa områden, medan kompetensbristen kvarstått inom andra.  Det har både gasats och bromsats på arbetsmarknaden.

I vår verksamhet har det inneburit att efterfrågan på våra outplacementprogram ökat, samtidigt som Vertos klienter funnit många lediga tjänster att söka och snabbt fått jobberbjudanden. Vi ser dock en trend där våra klienter upplevt att utbudet tjänster minskat och antalet kandidater per ledig tjänst ökat under det fjärde kvartalet 2023I början av varje år gör vi en sammanställning över resultaten för våra klienter som genomfört outplacementprogram under året Syftet är att se hur många som finner en lösning inom programtiden, hur långt tid det tar fram till ett jobberbjudande men också vilka rekryteringskanaler som har använts för att finna det nya arbetet. Siffror inom parentes avser föregående år.

Sammanställning för 2023

91 % (94) av Vertos klienter som genomgått våra program under 2023 hade funnit en varaktig lösning på sin yrkessituation. Av den gruppen, erhöll 95 % (93) en lösning under programtiden hos Verto.  86 % (93) gick vidare till ny anställning och 14% (7) startade eget.Av Vertos klienter var 48 % (68) kvinnor och 52 % (32) män med en genomsnittsålder på 50,7 år (50,25).Tiden fram till att klienten fått ett erbjudande om anställning hamnade på 4 månader (4,7). Äldsta klienterna var 63 år (60) vid erbjudandet om nytt jobb.

Vi ser att genomsnittstiden fram till ett jobberbjudande ligger tämligen konstant, oavsett konjunktur, på ca 4 till 5,5 månader under alla de år som vi varit verksamma. En förklaring kan vara att faktorer som geografi, snittålder, mix av tjänster och utbildningsbakgrund har varit relativt konstanta under åren. Den stabila siffran blir också viktig att förhålla sig till, när vi tillsammans med klienten lägger upp arbetet och sätter förväntningarna i outplacementprogrammen.

Vi kan konstatera att den rekordkorta genomsnittstiden 4 månader under 2023 är väldigt framtung. Den kortaste tiden fram till nytt arbete skedde i program med start i början av året.  Vi noterar att den försämrade arbetsmarknaden börjar slå igenom och program som startades i tredje och fjärde kvartalet 2023 kommer innebära en något längre tid fram till nytt erbjudande för våra klienter.

Med senioritet kommer vanligtvis också en högre ålder. Med en ständigt pågående debatt om ålderism i arbetslivet, är det kul att våra klienter även detta år inte upplever att deras ålder har varit en begränsning i deras sökande. Det handlar mer om att ha en attraktiv kompetens och ha förmågan att förmedla att man faktiskt besitter den kompetens som efterfrågas i den sökta tjänsten

Även bland våra klienter finns det tankar på att karriärväxla och kanske göra något helt annat. De flesta kommer dock fram till att de trivs med det de håller på med. Dock vill man ofta göra det i någon annan kontext och ibland med lite annan tyngdpunkt i nya tjänsten än tidigare.

2023 är första gången som vi har haft fler män än kvinnor i programmen. Vi tror inte att orsaken är att kvinnor i högre utsträckning drabbats av omställning, utan vi vet historiskt att kvinnor varit mer intresserad än män av att ta emot den här typen av hjälp i den omställningsprocess som vederbörande befinner sig i. Årets siffra kanske vittnar om att fler män börjar se nyttan av outplacementstödet.

 Rekryteringskanaler

Relationen mellan de olika rekryteringskanaler som våra klienter använt för att finna sina nya arbeten är tämligen konstant över åren. Annons, tätt följt av kontakter, var även i år de vanligaste rekryteringskanalerna. Den starka ökningen av annonser tror vi kan härledas till den goda arbetsmarknad som rådde inom klienternas sökområde, stora delar av föregående år. I arbetskraftsundersökningen (AKUn) är kontakter över åren den utsökt vanligaste kanalen. Det är dock något vi inte ser i samma utsträckning i vår undersökning.

Vid ett antal tillfällen har klienter sökt upp tidigare arbetsgivare och aviserat sitt intresse för eventuella tjänster. Vi har också fler exempel där klienter fått nej i en rekryteringsprocess men där arbetsgivaren återkommit en kort period senare då det uppkommit något nytt rekryteringsbehov i organisationen.

Även om siffran för rekryterare som tar kontakt ökat, är det vanligast att de använder sig av annonsering av sina tjänster. 50 % av de utannonserade tjänsterna som ledde till jobb, hade rekryteringsbolag som avsändare.

Ett antal av våra klienter har uttryckt svårigheten att nå fram i såväl CV- som intervjufas när rekryteringen sköts av ett externt rekryteringsföretag i förhållande till de gånger arbetsgivaren själva håller i processen.

Det bör dock poängteras att fortfarande är det väldigt sällan ett jobberbjudande har initierats via en förfrågan på en plattform som Linkedin. Snarare är det fortfarande ett mail, telefon eller en intervju som lett vidare till en tjänst som man initialt kanske inte visste fanns

 

Vi är stolta och glada för alla våra klienter som lyckats gå vidare till nya arbeten under 2023.