Integritetspolicy

Inledning

Verto Konsult AB (”Verto”) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data som om den vore helig. Verto ansvarar för att se till att alla personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt och i enlighet med tillämplig dataskydds lagstiftning. Denna integritetspolicy ”Integritetspolicyn” är en samtyckeshandling och beskriver Vertos behandling av personuppgifter. Vi ber dig därför att noggrant läsa igenom Integritetspolicyn innan du delar med dig av personuppgifter till oss.

 

2. Integritetspolicyns tillämpningsområde

2.1 För vem gäller policyn

Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är klienter.

 

2.2 För vad gäller policyn

Denna Integritetspolicy reglerar hur Verto samlar in och behandlar personuppgifter för vårt tjänsteutbud som är inom områdena outplacement, karriärcoachning, ledarutveckling, startaeget rådgivning, job placement, omställning, konsulting och annan därmed förenlig verksamhet ”Tjänsten”. Policyn reglerar även hanteringen av personuppgifter för individer hos de parter som Verto har en affärsrelation till så som leverantörer och kunder.

 

3. Behandling av personuppgifter

Verto hantering av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Verto.

 

3.1 För dig som är klient
3.1.1 Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Om du väljer att inte förse oss med vissa personuppgifter kan det påverka Tjänsten. Verto behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för Tjänsten eller för sådana andra ändamål som framgår nedan. Det gäller även känsliga personuppgifter. Verto behandlar klienters personuppgifter för att kunna:
(a) tillhandahålla Tjänsten till Verto kunder och erbjuda dig möjlighet att vara en
del av Tjänsten;
(b) administrera vår relation till dig;
(c) hantera eventuella ärenden om påstådd diskriminering, hantera tvister och
reklamationsärenden mot dig eller Verto kunder och leverantörer; och
(d) företa interna demografiska studier och optimera Verto verksamhet.

 

3.1.2 Personuppgifter

Genom att godkänna denna Integritetspolicy samtycker du till att Verto behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy. Om du inte samtycker till sådan behandling ska du inte förse oss med personuppgifter. Nedan finner du information om vilka slags personuppgifter Verto behandlar och hur Verto kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

 

3.1.2.1 Klient

De personuppgifter Verto behandlar om dig som klient utgår från de uppgifter du själv lämnar till Verto via Verto webb eller genom kontakt med Verto personal för Verto tillhandahållande av Tjänsten. De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, uppgift från bakgrundskontroll, uppgift från referensperson, dagboksanteckningar samt uppgift som är nödvändiga för uppföljning av Tjänsten m.m. För det fall du ställer upp på att bli fotograferad eller att du utan uppmaning från Verto lämnar fotografi på dig själv samtycker du till att Verto behandlar sådant fotografi. Det kan hända att du i samband med utförande av tester, på begäran av oss, kan komma att behöva godkänna ytterligare villkor för behandling av dina personuppgifter.

 

3.1.3 Sparande av personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. De personuppgifter som Verto erhåller kommer att sparas under pågående avtalsrelation och därefter, i vissa fall, för en period av tre år för att kunna göra uppföljning på arbetsmarknadsstatus. Verto kommer som huvudregel att spara personuppgifter som rör:
(a) klientens e -postadress
(b) klientens arbesmarknadsstatus vid avtalets slut

Skyddet för personuppgifter
Verto har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Verto anställda och leverantörer är bundna av sekretessavtal och är skyldiga att följa Verto regler för informations- och IT-säkerhet, denna Integritetspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

Delning av personuppgifter utanför Verto
Inom ramen för Tjänsten kan personuppgifter lämnas vidare till underleverantörer, och samarbetspartners om det är nödvändigt för utförandet och tillhandahållandet av Tjänsten. Verto kan även lämna ut dina personuppgifter till annan tredje part, såsom Vertos leverantörer för vår verksamhet, till exempel teknisk support, drift av IT-system. Parter som Verto kan komma att lämna ut personuppgifter till kan befinna sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, EES, vilket innebär att personuppgifter kan komma att överföras till länder utanför  EES. Om Verto lämnar ut personuppgifter till Verto leverantörer utanför EES kommer vi vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EES. Vidare kan vi lämna ut personuppgifter om vi är skyldiga till det enligt gällande lag, domstolsbeslut eller om sådant utlämnande annars är nödvändigt för att medverka till en rättslig utredning. För det fall Verto omfattas av en omorganisation, sammanslagning eller försäljning kan vi överföra personuppgifter till den relevanta tredje parten, förutsatt att den tredje parten åtar sig att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Integritetspolicy.